Regulamin konkursu

LOGO KOS

REGULAMIN PROGRAMU „EKO-KOS – zbieraj kody za nagrody”

§ 1 – Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu EKO-KOS jest KOS Elektro System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni ul. Wrocławska 43, dalej nazywany Organizatorem.
2. Program rozpoczyna się 1 marca 2018 r. i trwa do 31 grudnia 2018 r.
3. Program ma charakter ogólnopolski, a biorące w nim udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.
4. Informacje na temat programu dostępne są:
- na stronie internetowej Organizatora www.kos.pl , w zakładce „strefa instalatora”
- w siedzibie Organizatora
- na portalu społecznościowym Facebook
- w hurtowniach patronackich oraz prasie branżowej
- na plakatach i ulotkach dotyczących akcji.

§ 2 – Warunki uczestnictwa
1. Udział w programie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w programie jest rejestracja uczestnika, poprzez założenie konta w „strefa instalatora” na stronie www.kos.pl .
3. Program przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
4. Biorąc udział w programie Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych wyłącznie na potrzeby Organizatora.
5. Program polega na zebraniu jak największej ilości kodów EAN z opakowań zbiorczych po produktach firmy KOS Elektro System oraz przekazaniu ich opiekunowi regionu.
Opiekunowie regionu:
Północno – zachodni / Alina Jastrzębska 608 030 310
Północno-wschodni / Sławomir Maciejczuk 606 995 024
Południowo-zachodni / Sławomir Tabaczka 696 051 202
Południowo-wschodni / Sławomir Stoch 608 030 311
6. Uczestnik zobowiązany jest do opisania przekazywanych opiekunowi kodów swoją nazwą firmy. Brak danych firmy na kodach może skutkować nieprzyznaniem punktów.
7. Organizator przyzna Uczestnikowi odpowiednią ilość punktów za przekazane opiekunowi regionu kody. 1 kod = 1 punkt. Uczestnik ma wgląd w posiadane punkty po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce strefa instalatora na stronie www.kos.pl.

§ 3 – Nagrody
1. Nagroda dodatkowa.
Nagrodą dodatkową jest zaproszenie na wyprawę KOS GEAR 2018 dla 10 uczestników, którzy w okresie 1.03.2018-31.08.2018 zdobędą największą liczbę punktów. Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę dodatkową wyrażają zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących program.
2. Nagrody za punkty:
Począwszy od 1 marca 2018 roku każdy Uczestnik po zalogowaniu się w strefie instalatora, może wymienić zebrane punkty na nagrody. Aktualna lista nagród dostępna jest po zalogowaniu się do strefy instalatora.
3. Punkty pozyskane przez Uczestników w trakcie trwania akcji promocyjnej nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 4 – Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad programu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Przystąpienie Uczestnika do programu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres centrala@kos.pl w terminie do 14 dni po zakończeniu akcji promocyjnej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
4. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 

Z poważaniem KOS Elektro System